Centrum pomocy

Pomoc techniczna – [email protected]
+48 (22) 100 68 31 pon – pt.: 9:00-17:00

Faktury

Wystaw fakturę

Przycisk przenoszący do menu wyboru faktury, którą użytkownik chce wystawić

Belka “wyszukaj”

Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

Zaznacz wiele

Kliknięcie w checkbox znajdujący się po lewej stronie tej opcji pozwala na wybranie wielu dokumentów jednocześnie z listy poniżej – można to zrobić analogicznie klikając w pola wyboru znajdujące się po lewej stronie faktur na liście.

Pokaż “10”

Domyślnie wybrana jest opcja “10”. Rozwinięcie pozwala na wybranie opcji 10, 25, 50, 100 faktur i w związku z tym wyświetlenie większej liczby pozycji w tabeli z listą wystawionych dokumentów.

Tabela dokumentów sekcji faktury

Tabela prezentuje faktury, które trafiły do systemu. Poszczególne kolumny w tej tabeli to:

 • status – reprezentuje obecny status dokumentu (zaksięgowany, wprowadzony), po wskazaniu kursorem ikony pojawia się informacja w jakim obecnie jest statusie,
 • data wystawienia – informuje o dacie wystawienia faktury,
 • faktura – nazwa systemowa faktury, jej numer,
 • opis – nazwa nadana fakturze podczas procesu jej wystawiania,
 • status – informacje o statusie dokumentu (wprowadzony, zaksięgowany, storno czy skorygowany),
 • opóźnienie/termin płatności – informacja o terminie płatności, a także o jego ewentualnym opóźnieniu,
 • kwota brutto/netto – kwota brutto/netto na fakturze,
 • jpk v7 – określenie symbolu dokumentu, który przekazany będzie do Ministerstwa Finansów razem z plikiem JPK V7,
 • KSEF – status wysyłki dokumentu do KSEF

Kliknięcie na dokument rozwija szczegółowe informacje dotyczące danej faktury.

Znaleźć tam można następujące pola:

 • nazwę, NIP, adres podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 • numer dokumentu nadany przez system,
 • data wystawienia faktury,
 • data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia faktury – zdarzyć się tak może jeśli sprzedaż produktu/usługi nastąpiła innego dnia niż data wystawienia faktury),
 • linie dokumentu – dane wpisane podczas wystawiania faktury,
 • opis transakcji – opis jaki nadano fakturze,
 • sposób zapłaty – sposób w jaki ma zostać opłacona faktura,
 • termin płatności – termin, do którego należy opłacić fakturę,
 • kwota zapłacona – zaliczka zapłacona na poczet wystawionej faktury,
 • kwota pozostała do zapłaty – kwota do zapłaty minus kwota zapłacona,
 • wynik sprawdzenia białej listy podatników – po kliknięciu na “sprawdź” odkłada się status sprawdzenia czy użytkownik znajduje się na białej liście, czyli bazie podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów od 2019 roku.

Lista opcji dostępnych dla danego dokumentu obejmuje:
 • wystaw ponownie – umożliwia wystawienie ponownie faktury o takich samych parametrach. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym może edytować niektóre z parametrów faktury,
 • duplikat – umożliwia wystawienie duplikatu faktury w wyniku jej zniszczenia lub zgubienia, pojawi się okno z prośbą o nadanie nazwy duplikatów,
 • korekta – przenosi do ekranu na którym użytkownik może wprowadzić korektę do faktury po zmianie ustaleń z kontrahentem, możliwe tylko na zaksięgowanym dokumencie,
 • faktura cykliczna – możliwość automatycznego wystawiania faktury bez konieczności wprowadzania danych np. co miesiąc danego dnia do zdefiniowanego kontrahenta,
 • pobierz pdf – pozwala na pobranie faktury z systemu w formie pdf, wyślij e-mailem – przesłanie faktury na określony adres poczty elektronicznej,
 • komentarze – pozwala na umieszczenie komentarza do danej faktury. Komentarz nie pojawi się na fakturze, jest to informacja dla użytkownika
  lub księgowej.


Wskazanie kursorem myszy dokumentu w tabeli pozwala na wyświetlenie opcji.

Opcje te mogą się różnić zależnie od tego jaki status posiada dokument:

 • zatwierdź – zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu,
 • edytuj – edycja dokumentu,
 • kasuj – usunięcie dokumentu,
 • rozliczenia – rozwija sekcję, która umożliwia dodanie informacji o wpłacie określonej kwoty za fakturę,
 • cofnij zatwierdzenie – pozwala na edycję dokumentu po cofnięciu jego zatwierdzenia.

Filtruj

Sekcja z lewej strony tabeli z listą faktur, która pozwala na odnalezienie
faktury wg określonych kryteriów:

 • data sprzedaży DZIŚ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI, określa zakres dni z jakich ma być dokument,
 • data od/do – określa szczegółowy zakres dat z jakich ma być dokument,
 • kwota netto – określa kwotę na jaką został wystawiony dokument,
 • waluta – określa walutę w jakiej został wystawiony dokument,
 • rodzaj dokumentu – określa jaki rodzaj dokumentu jest wyszukiwany – faktury VAT, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, sprzedaż paragonowa – można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
 • status dokumentu – określa jaki status dokumentu jest wyszukiwany, można wybrać więcej niż jeden typ,
 • opcje zaawansowane – pozwalają na operacje na dokumentach, po zaznaczeniu określonych faktur daje możliwość:
  • cofnięcia zatwierdzenia,
  • pobrania pdf,
  • skasowania,
  • storno – zapis anulujący błędną operację księgową,
  • oznaczenia jako zapłacone,
  • dodanie wpisu ręcznego,
  • edycja parametrów JPK V7.
 • pozwala na pobranie raportu z określonego zakresu dat.

 

Belka “wybierz rodzaj faktury”

Pozwala na wybranie rodzaju faktury. Kliknięcie na pole znajdujące się obok lupy rozwija listę dostępnych dokumentów. Kliknięcie na gwiazdkę, która jest obok danego typu dokumentu dodaje go do ulubionych i skutkuje dodaniem kafla poniżej pola wyszukiwania – NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE RODZAJE FAKTUR.

  Wystaw fakturę sprzedaży

  Belka “WPROWADŹ NAZWĘ KONTRAHENTA” pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta z listy lub za pomocą przycisku “Dodaj nowego odbiorcę”. Przycisk “Dodaj nowego odbiorcę” wyświetla pola, dzięki którym można dodać odbiorcę na podstawie NIP. Należy w tym celu wprowadzić numer w polu “NIP” i kliknąć czerwony przycisk znajdujący się po prawej stronie ”POBIERZ DANE KONTRAHENTA Z GUS”.

  W tej samej sekcji można określić czy jest to “osoba prywatna” – system nie będzie wymuszał na użytkowniku podaniu NIPu kontrahenta.

  Dane nowego kontrahenta

  To część z danymi kontrahenta z możliwością dodania z listy, za pomocą przycisku identyfikującego go w bazie GUS lub można je uzupełnić ręcznie:

  • kraj,
  • NIP,
  • nazwa kontrahenta,
  • ulica,
  • nr budynku,
  • lokal,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • rodzaj płatności – przelew, gotówka, kompensata, karta płatnicza, zapłacono
  • domyślny termin płatności – 0, 7, 14, 21, 30, 60, 90 dni,
  • e-mail.

  Numer faktury i daty

  Znajdują się tutaj informacje o dacie wystawienia faktury i sekwencji numerowania:

  • data wystawienia – data, kiedy faktura została wystawiona. System automatycznie uzupełnia to pole wprowadzając bieżącą datą,
  • data sprzedaży – data, kiedy nastąpiła sprzedaż, automatycznie ustawiona jest na taką samą jak data wystawienia, ale możliwa jest jej edycja, okres księgowy – miesiąc księgowy w którym zostanie zaksięgowana faktura, automatycznie ustawiany jest miesiąc bieżący, ale można zmienić tę datę ręcznie,
  • numer dokumentu – numer dokumentu nadany przez system,
  • sekwencja numerowania – pozwala na wybranie serii, w ramach której nadany będzie numer dokumentu (sekwencję można edytować w ustawieniach GOksięgowości).

  Waluta

  Określa w jakiej walucie wystawiona jest faktura. Domyślnie ustawiony jest “PLN – złoty” (w tym przypadku kurs i przelicznik są wyszarzone).

  • waluta – umożliwia wybór waluty faktury, po wybraniu waluty innej niż złoty pobierany jest aktualny kurs z NBP,
  • kurs – kurs pobrany automatycznie przez system,
  • przelicznik – przelicznik dla danej wartości waluty,
  • sposób obliczenia faktury – cena netto/brutto.

  Pozycja

  Opis pozycji wyszczególnionych na fakturze sprzedaży. Można je dodać lub usunąć za pomocą czerwonych ikon plus i minus znajdujących się po lewej stronie dodanej pozycji.

  Kliknięcie na pierwszą linię “sprzedaż towarów i usług”, która jest domyślnie wybraną opcją po wcześniejszym wyborze faktury sprzedaży, pozwala na edycję informacji określający typ danych.

  Wśród opcji wyszczególnione są:

  • kategoria – kliknięcie pozwala na wybranie kategorii sprzedaży z dostępnej listy,
  • kategoria, zielony przycisk listy – pozwala na dodanie PKWiU (lista zawierająca klasyfikację produktów znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym),
  • opis towaru – pozwala na wpisanie nazwy towaru lub usługi,
  • ilość,
  • jednostka miary – pozwala wybrać jednostkę miary ew. wpisać własną,
  • cena netto – cena netto, na jaką została wystawiona faktura,
  • rabat procentowy – rabat procentowy jaki został udzielony na fakturze. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
  • rabat kwotowy – rabat w formie kwoty, jaki został udzielony na fakturę. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
  • cena netto po rabacie – cena po przeliczeniu zastosowanego rabatu,
  • wartość netto – wartość netto,
  • stawka VAT – stawka VAT na daną usługę lub towar, rozwinięcie listy pozwala na wybranie określonej stawki VAT,
  • kwota VAT – wyliczenie kwoty VAT na fakturze,
  • wartość brutto – kwota brutto faktury.

  Wprowadzone dane zatwierdzane są przyciskiem Zapisz lub anulowane przyciskiem Anuluj.
  Jeden i drugi przycisk znajduje się poniżej tabeli z informacjami o pozycji dodanej do faktury sprzedaży. Ostatnim z pól jest pole Uwagi, które pozwala na dodanie komentarza do wystawianej faktury.

  Płatność

  Informacje na temat sposobu rozliczenia faktury:

  • rodzaj płatności – z listy rozwijalnej możliwe wybranie opcji sposobu rozliczenia faktury,
  • termin płatności – czas, jaki przeznaczono na zapłatę faktury,
  • rachunek bankowy – informacja o rachunku bankowym na jaki wpłynąć ma należność,
  • do zapłaty po uwzględnieniu rozliczenia zaliczek – informacja o całkowitej kwocie do zapłaty.

  Faktury zaliczkowe spoza systemu

  Kliknięcie w tę opcję rozwija listę, gdzie można uzupełnić wartości z faktury zaliczkowej, która została wystawiona poza systemem. Dodanie faktury zaliczkowej umożliwia poprawne zaksięgowanie faktury sprzedaży do zaliczki.

  Opis transakcji gospodarczej

  Opis, który nie pojawi się na wydruku faktury, będzie się wyświetlał jako opis dokumentu we wszystkich zestawieniach systemowych (rejestry VAT, KPiR).

  Opcje dodatkowe

  • dodaj następny – po wystawieniu faktury pozostawia użytkownika na ekranie, na którym może dodać kolejną fakturę pomijając krok przeniesienia do wyboru rodzaju dokumentu,
  • dodaj adnotację “mechanizm podzielonej płatności” – dodaje informację o split payment – mechaniźmie płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy (na wystawionej fakturze w polu “uwagi” będzie informacja o mechanizmie podzielonej płatności),
  • uwzględniaj fakturę w procesach windykacji – uruchomienie procesu windykacji wg określonego w polu poniżej wzoru; inny niż standardowy proces windykacji można zdefiniować w ustawieniach aplikacji,
  • typ transakcji – możliwość wybrania typu transakcji z dostępnych na liście,
  • GTU – potoczna nazwa kodu grupy towarowej stosowanych w określonych branżach, kod można wybrać z listy rozwijalnej.

  Ostatni etap wystawiania faktury to jej akceptacja. Można to zrobić za pomocą przycisku wystaw. Kopia robocza, którą można edytować w późniejszym czasie utworzona zostanie za pomocą Zapisz kopię roboczą. Anuluj służy do wyjścia z formularza, bez zapisania zmian dotyczących określonego dokumentu.

  Przycisk przenoszący do menu wyboru faktury, którą użytkownik chce wystawić

  Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

  Kliknięcie w checkbox znajdujący się po lewej stronie tej opcji pozwala na wybranie wielu dokumentów jednocześnie z listy poniżej – można to zrobić analogicznie klikając w pola wyboru znajdujące się po lewej stronie faktur na liście.

  Domyślnie wybrana jest opcja “10”. Rozwinięcie pozwala na wybranie opcji 10, 25, 50, 100 faktur i w związku z tym wyświetlenie większej liczby pozycji w tabeli z listą wystawionych dokumentów.

  Tabela prezentuje faktury, które trafiły do systemu. Poszczególne kolumny w tej tabeli to:

  • status – reprezentuje obecny status dokumentu (zaksięgowany, wprowadzony), po wskazaniu kursorem ikony pojawia się informacja w jakim obecnie jest statusie,
  • data wystawienia – informuje o dacie wystawienia faktury,
  • faktura – nazwa systemowa faktury, jej numer,
  • opis – nazwa nadana fakturze podczas procesu jej wystawiania,
  • status – informacje o statusie dokumentu (wprowadzony, zaksięgowany, storno czy skorygowany),
  • opóźnienie/termin płatności – informacja o terminie płatności, a także o jego ewentualnym opóźnieniu,
  • kwota brutto/netto – kwota brutto/netto na fakturze,
  • jpk v7 – określenie symbolu dokumentu, który przekazany będzie do Ministerstwa Finansów razem z plikiem JPK V7,
  • KSEF – status wysyłki dokumentu do KSEFKliknięcie na dokument rozwija szczegółowe informacje dotyczące danej faktury.

  Znaleźć tam można następujące pola:

  • nazwę, NIP, adres podmiotu, na który została wystawiona faktura,
  • numer dokumentu nadany przez system,
  • data wystawienia faktury,
  • data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia faktury – zdarzyć się tak może jeśli sprzedaż produktu/usługi nastąpiła innego dnia niż data wystawienia faktury),
  • linie dokumentu – dane wpisane podczas wystawiania faktury,
  • opis transakcji – opis jaki nadano fakturze,
  • sposób zapłaty – sposób w jaki ma zostać opłacona faktura,
  • termin płatności – termin, do którego należy opłacić fakturę,
  • kwota zapłacona – zaliczka zapłacona na poczet wystawionej faktury,
  • kwota pozostała do zapłaty – kwota do zapłaty minus kwota zapłacona,
  • wynik sprawdzenia białej listy podatników – po kliknięciu na “sprawdź” odkłada się status sprawdzenia czy użytkownik znajduje się na białej liście, czyli bazie podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów od 2019 roku.

  Lista opcji dostępnych dla danego dokumentu obejmuje:

  • wystaw ponownie – umożliwia wystawienie ponownie faktury o takich samych parametrach. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym może edytować niektóre z parametrów faktury,
  • duplikat – umożliwia wystawienie duplikatu faktury w wyniku jej zniszczenia lub zgubienia, pojawi się okno z prośbą o nadanie nazwy duplikatów,
  • korekta – przenosi do ekranu na którym użytkownik może wprowadzić korektę do faktury po zmianie ustaleń z kontrahentem, możliwe tylko na zaksięgowanym dokumencie,
  • faktura cykliczna – możliwość automatycznego wystawiania faktury bez konieczności wprowadzania danych np. co miesiąc danego dnia do zdefiniowanego kontrahenta,
  • pobierz pdf – pozwala na pobranie faktury z systemu w formie pdf, wyślij e-mailem – przesłanie faktury na określony adres poczty elektronicznej,
  • komentarze – pozwala na umieszczenie komentarza do danej faktury. Komentarz nie pojawi się na fakturze, jest to informacja dla użytkownika
   lub księgowej.

  Wskazanie kursorem myszy dokumentu w tabeli pozwala na wyświetlenie opcji.

  Opcje te mogą się różnić zależnie od tego jaki status posiada dokument:

  • zatwierdź – zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu,
  • edytuj – edycja dokumentu,
  • kasuj – usunięcie dokumentu,
  • rozliczenia – rozwija sekcję, która umożliwia dodanie informacji o wpłacie określonej kwoty za fakturę,
  • cofnij zatwierdzenie – pozwala na edycję dokumentu po cofnięciu jego zatwierdzenia.

  Sekcja z lewej strony tabeli z listą faktur, która pozwala na odnalezienie
  faktury wg określonych kryteriów:

  • data sprzedaży DZIŚ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI, określa zakres dni z jakich ma być dokument,
  • data od/do – określa szczegółowy zakres dat z jakich ma być dokument,
  • kwota netto – określa kwotę na jaką został wystawiony dokument,
  • waluta – określa walutę w jakiej został wystawiony dokument,
  • rodzaj dokumentu – określa jaki rodzaj dokumentu jest wyszukiwany – faktury VAT, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, sprzedaż paragonowa – można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
  • status dokumentu – określa jaki status dokumentu jest wyszukiwany, można wybrać więcej niż jeden typ,
  • opcje zaawansowane – pozwalają na operacje na dokumentach, po zaznaczeniu określonych faktur daje możliwość:
   • cofnięcia zatwierdzenia,
   • pobrania pdf,
   • skasowania,
   • storno – zapis anulujący błędną operację księgową,
   • oznaczenia jako zapłacone,
   • dodanie wpisu ręcznego,
   • edycja parametrów JPK V7.
  • pozwala na pobranie raportu z określonego zakresu dat.

  Pozwala na wybranie rodzaju faktury. Kliknięcie na pole znajdujące się obok lupy rozwija listę dostępnych dokumentów. Kliknięcie na gwiazdkę, która jest obok danego typu dokumentu dodaje go do ulubionych i skutkuje dodaniem kafla poniżej pola wyszukiwania – NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE RODZAJE FAKTUR.

  Belka “WPROWADŹ NAZWĘ KONTRAHENTA” pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta z listy lub za pomocą przycisku “Dodaj nowego odbiorcę”. Przycisk “Dodaj nowego odbiorcę” wyświetla pola, dzięki którym można dodać odbiorcę na podstawie NIP. Należy w tym celu wprowadzić numer w polu “NIP” i kliknąć czerwony przycisk znajdujący się po prawej stronie ”POBIERZ DANE KONTRAHENTA Z GUS”.

  W tej samej sekcji można określić czy jest to “osoba prywatna” – system nie będzie wymuszał na użytkowniku podaniu NIPu kontrahenta.

  To część z danymi kontrahenta z możliwością dodania z listy, za pomocą przycisku identyfikującego go w bazie GUS lub można je uzupełnić ręcznie:

  • kraj,
  • NIP,
  • nazwa kontrahenta,
  • ulica,
  • nr budynku,
  • lokal,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • rodzaj płatności – przelew, gotówka, kompensata, karta płatnicza, zapłacono
  • domyślny termin płatności – 0, 7, 14, 21, 30, 60, 90 dni,
  • e-mail.

  Znajdują się tutaj informacje o dacie wystawienia faktury i sekwencji
  numerowania:

  • data wystawienia – data, kiedy faktura została wystawiona. System automatycznie uzupełnia to pole wprowadzając bieżącą datą,
  • data sprzedaży – data, kiedy nastąpiła sprzedaż, automatycznie ustawiona jest na taką samą jak data wystawienia, ale możliwa jest jej edycja, okres księgowy – miesiąc księgowy w którym zostanie zaksięgowana faktura, automatycznie ustawiany jest miesiąc bieżący, ale można zmienić tę datę ręcznie,
  • numer dokumentu – numer dokumentu nadany przez system,
  • sekwencja numerowania – pozwala na wybranie serii, w ramach której nadany będzie numer dokumentu (sekwencję można edytować w ustawieniach GOksięgowości).

  Określa w jakiej walucie wystawiona jest faktura. Domyślnie ustawiony jest “PLN – złoty” (w tym przypadku kurs i przelicznik są wyszarzone).

  • waluta – umożliwia wybór waluty faktury, po wybraniu waluty innej niż złoty pobierany jest aktualny kurs z NBP,
  • kurs – kurs pobrany automatycznie przez system,
  • przelicznik – przelicznik dla danej wartości waluty,
  • sposób obliczenia faktury – cena netto/brutto.

  Opis pozycji wyszczególnionych na fakturze sprzedaży. Można je dodać lub usunąć za pomocą czerwonych ikon plus i minus znajdujących się po lewej stronie dodanej pozycji.

  Kliknięcie na pierwszą linię “sprzedaż towarów i usług”, która jest domyślnie wybraną opcją po wcześniejszym wyborze faktury sprzedaży, pozwala na edycję informacji określający typ danych.

  Wśród opcji wyszczególnione są:

  • kategoria – kliknięcie pozwala na wybranie kategorii sprzedaży z dostępnej listy,
  • kategoria, zielony przycisk listy – pozwala na dodanie PKWiU (lista zawierająca klasyfikację produktów znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym),
  • opis towaru – pozwala na wpisanie nazwy towaru lub usługi,
  • ilość,
  • jednostka miary – pozwala wybrać jednostkę miary ew. wpisać własną,
  • cena netto – cena netto, na jaką została wystawiona faktura,
  • rabat procentowy – rabat procentowy jaki został udzielony na fakturze. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
  • rabat kwotowy – rabat w formie kwoty, jaki został udzielony na fakturę. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
  • cena netto po rabacie – cena po przeliczeniu zastosowanego rabatu,
  • wartość netto – wartość netto,
  • stawka VAT – stawka VAT na daną usługę lub towar, rozwinięcie listy pozwala na wybranie określonej stawki VAT,
  • kwota VAT – wyliczenie kwoty VAT na fakturze,
  • wartość brutto – kwota brutto faktury.

  Wprowadzone dane zatwierdzane są przyciskiem Zapisz lub anulowane przyciskiem Anuluj.
  Jeden i drugi przycisk znajduje się poniżej tabeli z informacjami o pozycji dodanej do faktury sprzedaży. Ostatnim z pól jest pole Uwagi, które pozwala na dodanie komentarza do wystawianej faktury.

  Informacje na temat sposobu rozliczenia faktury:

  • rodzaj płatności – z listy rozwijalnej możliwe wybranie opcji sposobu rozliczenia faktury,
  • termin płatności – czas, jaki przeznaczono na zapłatę faktury,
  • rachunek bankowy – informacja o rachunku bankowym na jaki wpłynąć ma należność,
  • do zapłaty po uwzględnieniu rozliczenia zaliczek – informacja o całkowitej kwocie do zapłaty.

  Kliknięcie w tę opcję rozwija listę, gdzie można uzupełnić wartości z faktury zaliczkowej, która została wystawiona poza systemem. Dodanie faktury zaliczkowej umożliwia poprawne zaksięgowanie faktury sprzedaży do zaliczki.

  Opis, który nie pojawi się na wydruku faktury, będzie się wyświetlał jako opis dokumentu we wszystkich zestawieniach systemowych (rejestry VAT, KPiR).

  • dodaj następny – po wystawieniu faktury pozostawia użytkownika na ekranie, na którym może dodać kolejną fakturę pomijając krok przeniesienia do wyboru rodzaju dokumentu,
  • dodaj adnotację “mechanizm podzielonej płatności” – dodaje informację o split payment – mechaniźmie płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy (na wystawionej fakturze w polu “uwagi” będzie informacja o mechanizmie podzielonej płatności),
  • uwzględniaj fakturę w procesach windykacji – uruchomienie procesu windykacji wg określonego w polu poniżej wzoru; inny niż standardowy proces windykacji można zdefiniować w ustawieniach aplikacji,
  • typ transakcji – możliwość wybrania typu transakcji z dostępnych na liście,
  • GTU – potoczna nazwa kodu grupy towarowej stosowanych w określonych branżach, kod można wybrać z listy rozwijalnej.

  Ostatni etap wystawiania faktury to jej akceptacja. Można to zrobić za pomocą przycisku wystaw. Kopia robocza, którą można edytować w późniejszym czasie utworzona zostanie za pomocą Zapisz kopię roboczą. Anuluj służy do wyjścia z formularza, bez zapisania zmian dotyczących określonego dokumentu.

  eSEGREGATOR

  Wgraj skany

  Możliwość dodania skanów faktur i dokumentów do eSEGREGATOR. Po naciśnięciu przycisku wgraj skany jego nazwa zmieni się na ukryj (umożliwia zwinięcie belki z opcją dodania faktury). Sekcja ta pozwala na dodanie dokumentu pojedynczego lub zbiorczego.

  Historia e-mail

  Lista wszystkich e-maili, które zostały wysłane do klienta.

  Odśwież status OCR

  Wymusza na systemie odświeżenie statusu rozczytywania dokumentu, jeśli zbyt długo znajduje się w statusie OCR I WERYFIKACJA.

  Belka “wyszukaj”

  Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

  Pokaż filtry

  Po lewej stronie, poniżej logo, znajduje się przycisk POKAŻ FILTRY, po którego naciśnięciu rozwija się możliwość filtrowania dokumentów według określonych kryteriów:

  • data dodania – data dodania dokumentu do systemu. Szybkie akcje pozwalają określić czy było to DZISIAJ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI (temu). Jeśli interesują nas dokumenty z określonego zakresu dat należy wybrać wartości w polach DATA OD/DATA DO.
  • kwota – określa kwotę, na jaką został wystawiony dokument.

  Do zatwierdzenia

  Miejsce, do którego trafia faktura/dokument pdf po dodaniu go za pomocą przycisku WGRAJ SKANY.

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer nadany po OCR I WERYFIKACJA,
  • kwota po OCR I WERYFIKACJA,
  • status dokumentu.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • akceptuj jako fakturę – akceptuje przesłany dokument jako fakturę. Dokument przesyłany jest do sekcji OCR I WERYFIKACJA, gdzie po rozczytaniu danych trafia do zakładki FAKTURY.
  • akceptuj jako inne – wszystkie dokumenty księgowe niebędące fakturą, umowy, potwierdzenia zapłaty,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest z systemu.

  Faktury

  Miejsce, gdzie trafiają dokumenty po rozczytaniu w zakładce OCR I WERYFIKACJA. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • nazwa pliku źródłowego,
  • data i godzina dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status dokumentu,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
  • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  OCR i weryfikacja

  Miejsce, do którego trafiają dokumenty z sekcji DO ZATWIERDZENIA
  po wybraniu opcji “akceptuj jako fakturę”.
  OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, pozwala na automatyczne
  rozczytanie danych
  z zeskanowanego dokumentu. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje
  na jego temat:
  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane
  w przesłanym dokumencie.

  Odrzucone

  Miejsce gdzie trafiają dokumenty zidentyfikowane jako duplikaty tych, które już zostały wprowadzone do systemu. Informacja o tym, że dokument posiada duplikat jest dostępna również podczas jego dodawania – pojawia się w menu WGRAJ SKANY, na belce, powyżej wyszukiwarki.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • przenieś do zatwierdzenia – przenosi dokument ponownie do sekcji DO ZATWIERDZENIA,
  • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z systemu,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status ,
  • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury.

  Kosz

  Miejsce gdzie trafiają dokumenty, które zostały skasowane w pozostałych zakładkach eSEGREGATOR. Dokumenty te przebywają w koszu przez 60 dni, po czym automatycznie są usuwane.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
  • przywróć – przywraca dokument z kosza i przenosi go do zakładki, z której został usunięty.

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status,
  • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

   

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
  • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  Wszystkie

  Miejsce gdzie wyświetlane są wszystkie dokumenty z każdej z zakładek nie wliczając w to zakładki KOSZ.
  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo,
   a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status,
  • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

  Możliwość dodania skanów faktur i dokumentów do eSEGREGATOR. Po naciśnięciu przycisku wgraj skany jego nazwa zmieni się na ukryj (umożliwia zwinięcie belki z opcją dodania faktury). Sekcja ta pozwala na dodanie dokumentu pojedynczego lub zbiorczego.

  Lista wszystkich e-maili, które zostały wysłane do klienta.

  Wymusza na systemie odświeżenie statusu rozczytywania dokumentu, jeśli zbyt długo znajduje się w statusie OCR I WERYFIKACJA.

  Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

  Po lewej stronie, poniżej logo, znajduje się przycisk POKAŻ FILTRY, po którego naciśnięciu rozwija się możliwość filtrowania dokumentów według określonych kryteriów:

  • data dodania – data dodania dokumentu do systemu. Szybkie akcje pozwalają określić czy było to DZISIAJ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI (temu). Jeśli interesują nas dokumenty z określonego zakresu dat należy wybrać wartości w polach DATA OD/DATA DO.
  • kwota – określa kwotę, na jaką został wystawiony dokument.

  Miejsce, do którego trafia faktura/dokument pdf po dodaniu go za pomocą przycisku WGRAJ SKANY.

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer nadany po OCR I WERYFIKACJA,
  • kwota po OCR I WERYFIKACJA,
  • status dokumentu.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • akceptuj jako fakturę – akceptuje przesłany dokument jako fakturę. Dokument przesyłany jest do sekcji OCR I WERYFIKACJA, gdzie po rozczytaniu danych trafia do zakładki FAKTURY.
  • akceptuj jako inne – wszystkie dokumenty księgowe niebędące fakturą, umowy, potwierdzenia zapłaty,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest z systemu.

  Miejsce, gdzie trafiają dokumenty po rozczytaniu w zakładce OCR I WERYFIKACJA. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • nazwa pliku źródłowego,
  • data i godzina dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status dokumentu,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
  • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  Miejsce, do którego trafiają dokumenty z sekcji DO ZATWIERDZENIA
  po wybraniu opcji “akceptuj jako fakturę”.
  OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, pozwala na automatyczne
  rozczytanie danych
  z zeskanowanego dokumentu. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje
  na jego temat:
  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane
  w przesłanym dokumencie.

  Miejsce gdzie trafiają dokumenty zidentyfikowane jako duplikaty tych, które już zostały wprowadzone do systemu. Informacja o tym, że dokument posiada duplikat jest dostępna również podczas jego dodawania – pojawia się w menu WGRAJ SKANY, na belce, powyżej wyszukiwarki.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • przenieś do zatwierdzenia – przenosi dokument ponownie do sekcji DO ZATWIERDZENIA,
  • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z systemu,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status ,
  • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury.

  Miejsce gdzie trafiają dokumenty, które zostały skasowane w pozostałych zakładkach eSEGREGATOR. Dokumenty te przebywają w koszu przez 60 dni, po czym automatycznie są usuwane.

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
  • przywróć – przywraca dokument z kosza i przenosi go do zakładki, z której został usunięty.


  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status,
  • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

   

  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
  • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

  Miejsce gdzie wyświetlane są wszystkie dokumenty z każdej z zakładek nie wliczając w to zakładki KOSZ.
  Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

  • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
  • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo,
   a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

   

  Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

  • informację o nazwie pliku źródłowego,
  • datę i godzinę dodania,
  • adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
  • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
  • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
  • numer,
  • kwota,
  • status,
  • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
  • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

  Wszystkie instrukcje

  GOksięgowość_Fakturowanie

  Fakturowanie

  GOksięgowość_esegregator

  eSEGREGATOR

  GOksięgowość_monity_płatności

  Monity płatności

  Planer płatności

  GOksięgowość_księgowość

  Księgowość

  FAQ

  Klient może korzystać z platformy do samodzielnego prowadzenia księgowości albo z kompleksowej obsługi księgowej prowadzonej przez dedykowaną księgową. W ramach kompleksowej obsługi księgowej Klient ma dostępną również platformę do samodzielnej księgowości z możliwością bezpłatnego wystawiana faktur, bez limitu ich liczby oraz z możliwością podglądu do naliczeń podatków i dokumentacji księgowej prowadzonej przez księgową wraz z archiwum elektronicznym faktur.
  Pakiety:
  • Fakturowanie – 0 zł
  • Księgowość – 9 zł netto/miesięcznie
  • Biznes – 45 zł netto/miesięczni
  • Biznes PRO – 200 zł netto/miesięcznie

  Szczegółowe informacje o zakresie usług wchodzących w skład pakietów znajdują się tutaj i tutaj

  Dostęp za darmo do wszystkich modułów platformy klient będzie miał przez miesiąc od aktywowania usługi, a fakturowanie jest bezpłatne bezterminowo.

  Najpierw wdrażamy usługę bez integracji z bankowością internetową. Klient loguje się wchodząc na platformę do samodzielnej księgowości; integracja jest zaplanowana na kolejne kwartały – to nasz docelowy model.

  6 lat (zgodnie z wymogami prawa dot. przechowywania dokumentacji podatkowej).

  Tak, system generuje przypomnienia o płatnościach. Jeżeli klienci korzystają z obsługi księgowej CD to księgowa również dba o czas płatności.

  Tak, usługa księgowa jest dostępna dla klientów posiadających zarówno małą jak i dużą liczbę dokumentów. Pakiety skonstruowane są tak, aby Klient mógł wybrać pakiet jak najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Klienci mogą również dokupować dodatkowe usługi, których nie ma w danym pakiecie jak też takie, których limit w pakiecie został wyczerpany (np. jeśli w pakiecie jest księgowanie 10 dokumentów, a klient w danym miesiącu ma więcej dokumentów, to może dokupić księgowanie dodatkowych dokumentów).

  Faktury można wystawiać korzystając z aplikacji mobilnej.

  Tak, ale w ramach usług doradztwa podatkowego, świadczonych przez współpracujących doradców podatkowych. Usługa dodatkowo płatna poza pakietem.

  CD kontaktuje się z każdym klientem, który się zarejestruje na platformie lub zaznaczy na stronie produktowej zainteresowanie ofertą, aby pomóc mu dobrać odpowiedni pakiet dostosowany do jego potrzeb i udzielić wsparcia w obsłudze systemu. Ponadto na stronie www.goksiegowosc.pl klient zawsze ma pełne informacje o systemie wraz z instruktażem. CD kontaktuje się z klientem w przeciągu 2 godzin.

  Tak, jeśli po rezygnacji z obsługi księgowej będzie miał aktywny moduł samodzielnej księgowości.

  Podstawowe kontakty np. pytania co można zaksięgować w koszty są bezpłatne. Wymiar czasu na takie konsultacje uzależniony jest od pakietu, z którego korzysta klient i niewykorzystany w danym miesiącu nie przechodzi na miesiąc kolejny. Jeśli takiej usługi nie ma w pakiecie lub limit zostanie wykorzystany to klient może dokupić taką konsultację zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.

  Na wiadomości mailowe CD stara się odpowiedzieć jak najszybciej, max do 24h.

  Aktualnie jest w trakcie końcowych testów integracji i już niedługo DRA będzie wysyłane automatycznie bezpośrednio do ZUS.

  Klient co miesiąc ma wystawianą fakturę wraz z wyszczególnieniem wszystkich pozycji opłat.

  Nie, klient samodzielnie reguluje opłatę za wystawioną fakturę. Planujemy wprowadzenie takiego wymogu.

  Tak, dla klientów BNP Paribas funkcjonuje dedykowana infolinia produktowa, gdzie zainteresowani klient otrzyma komplet informacji z GOksięgowość. Konsultanci pomagający w rejestracji na platformie lub w wyborze pakietów dostępni są w dni robocze w godzinach 8-21, a w weekendy w godz. 9-17 pod numerem 22 100 68 37.

  Dla klientów już zarejestrowanych na platformie GOksięgowość dostępny jest bezpłatny helpdesk. Konsultanci helpdesku technicznego dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem 22 100 68 31.

  Poznaj funkcje aplikacji mobilnej GOksięgowość

  Najczęściej zadawane pytania

  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

  Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

  Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

  • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
  • koszty notarialne,
  • opłaty sądowe,
  • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

  Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

  Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

  Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

  1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
  2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
  3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
  4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
  5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
  6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

  Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

  Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

  CashDirector S.A. 

  Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

  Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17 251 055 zł

  Oddziały

  CashDirector S.A. Warszawa
  Al. Jerozolimskie 96,
  00-807 Warszawa
  CashDirector S.A. Lublin
  ul. Rusałka 17
  20-103 Lublin
  CashDirector S.A. Toruń
  ul. Szewska 4/2,
  87-100 Toruń

  Formularz kontaktowy

  Zamów pakiet Księgowość z Żubrem VIP PK!

  Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!